bouw-en-installatie-hub 23 mei 2023

Sectorbrede afspraken prijsstijgingen en leveringsproblemen

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. de prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Zij hebben daarmee voldaan aan het verzoek van Minister de Jonge de uitgangspunten uit de “Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden” uit te werken naar een sectorspecifiek handelingskader.

Vereniging van Waterbouwers en MKB INFRA waren door de Minister aan opdrachtnemerszijde als kartrekkers aangewezen. De delegatie vanuit opdrachtnemers bestond verder uit Cumela en Bouwend Nederland. Vanuit opdrachtgevers is aan de overlegtafel deelgenomen door de waterschappen Delfland en Hunze en Aa`s, de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Amsterdam tezamen met BIZOB (Inkoop & Contractmanagement gemeenten en publieke organisaties Oost-Brabant).

Constructief

Het Handelingskader is tot stand gekomen na intensieve, maar bovenal zeer constructieve gesprekken. Het kader voorziet in een gespreksagenda op projectniveau. Partijen hebben daarvoor heel bewust gekozen. Zij achten het van belang het al bestaande instrumentarium om prijsontwikkelingen te kunnen opvangen en te verrekenen opnieuw onder de aandacht van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de sector te brengen, zodat aan de hand daarvan ook op specifiek opdracht/contractniveau het gesprek constructief gevoerd kan worden.

De urgentie is groot. Enerzijds zijn opdrachtnemers in deze tijd van het jaar genoodzaakt onder druk van de accountant de balans m.b.t. de jaarcijfers op te maken en vormt het wel of niet nemen van een enorm verlies in afwachting van verrekening van de prijsstijgingen een wezenlijk probleem. Anderzijds moeten ook opdrachtgevers binnenkort publieke verantwoording over de jaarresultaten afleggen, waarbij bestemming van gelden essentieel is. 

Zorgpunten

Naar aanleiding van de besprekingen willen opdrachtnemers en opdrachtgevers aan de Minister vragen hen te helpen bij het ontwikkelen van oplossingen voor een tweetal wezenlijke zorgpunten die tijdens de gesprekken op tafel zijn gekomen. Daarbij gaat het om aandacht voor de noodzakelijke financiële middelen teneinde decentrale overheden in staat te stellen om alle opvolgende crises met bijbehorende prijsstijgingen en aanhoudende onzekerheden het hoofd te kunnen bieden. Ook zijn de zorgen gedeeld dat het doorbelasten van risico`s rond leveranties na inkoop een wezenlijk probleem in de keten is. Deze zorgpunten vragen om een sectorbrede aanpak. Beide zorgpunten zijn op 30 november jl. door de voorzitter van MKB INFRA ook overgebracht aan Minister Bruins Slot van BZK, verantwoordelijk voor provincies en gemeenten, die als decentrale overheden een fors deel van de infrastructuur in Nederland onder hun beheer hebben.

Bouw & Installatie Hub

Dit is een artikel van Bouw & Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Bouw & Installatie Hub

Alles over Bouw & Installatie

Ook interessant